Mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện Mitsubishi

Động cơ diesel 4 thì cho máy phát điện có suất tiêu hao nhiên liệu trung bình 0.20-0.23 lít/1kVA/giờ.

Với máy phát điện Mitsubishi, suất tiêu hao ở mức 0.20 lít/1kVA/1giờ. Có nghĩa là để phát ra 1 kVA trong 1 giờ máy phát điện điện Mitsubishi tiêu tốn 0.20 lít dầu diesel.

Thông số này giúp ước tính nhanh mức tiêu hao của máy ở công suất bất kỳ. Ví dụ, máy 100 kVA thì một giờ tiêu hao (100*0.20 = 20 lít).

Bảng kê dưới đây giúp khách hàng có được các thông số:

  • Mức tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải

Stt

CS liên tục

(KVA)

CS dự phòng

(KVA)

Mức tiêu hao

(lít/giờ)

Suất tiêu hao

(lít/kVA/giờ)

(1)

(3)

(4)

(6)

(7)=(6)/(3)

1

650

715

136

0,21

2

750

825

157

0,21

3

1250

1400

261

0,21

4

1400

1540

280

0,20

5

1500

1650

308

0,21

6

1750

1915

342

0,20

7

1875

2100

387

0,21

8

2050

2250

402

0,20

9

2250

2500

NA

NA

Suất tiêu hao trung bình (lít/kVA/giờ)

0,20