Mức tiêu hao nhiên liệu máy Cummins

Động cơ diesel 4 thì cho máy phát điện có suất tiêu hao nhiên liệu trung bình 0.20-0.23 lít/1kVA/giờ.

Với máy phát điện Cummins, suất tiêu hao ở mức 0.22 lít/1kVA/1giờ. Có nghĩa là để phát ra 1 kVA trong 1 giờ máy phát điện điện Cummins tiêu tốn 0.22 lít dầu diesel.

Thông số này giúp ước tính nhanh mức tiêu hao của máy ở công suất bất kỳ. Ví dụ, máy 100 kVA thì một giờ tiêu hao (100*0.22 = 22 lít).

Bảng kê dưới đây giúp khách hàng có được các thông số:

  • Mức tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải

  • Dung tích bồn dầu đáy máy

  • Số giờ hoạt động liên tục khi tiếp nhiên liệu đầu bồn dầu đáy máy.

Stt

CS liên tục

(KVA)

Bồn dầu

(lít)

Mức tiêu hao

(lít/giờ)

Suất tiêu hao

(lít/kVA/giờ)

Số giờ hoạt động

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)=(6)/(3)

(8)=(5)/(6)

1

30

70

7,4

0,25

9

2

40

70

10

0,25

7

3

60

125

12,9

0,22

10

4

80

140

16,7

0,21

8

5

100

200

22,3

0,22

9

6

125

220

30

0,24

7

7

150

350

34

0,23

10

8

180

340

42

0,23

8

9

200

342

45

0,23

8

10

250

360

53

0,21

7

11

300

650

61,3

0,20

11

12

350

650

71,9

0,21

9

13

400

900

89,2

0,22

10

14

450

930

97

0,22

10

15

500

1200

107

0,21

11

16

600

930

NA

17

650

1000

145

0,22

7

Suất tiêu hao trung bình (lít/kVA/giờ)

0,22