Máy phát điện Doosan tiêu thụ nhiên liệu như thế nào?

Động cơ diesel 4 thì cho máy phát điện có suất tiêu hao nhiên liệu trung bình 0.20-0.23 lít/1kVA/giờ.

Với máy phát điện Doosan, suất tiêu hao ở mức 0.22 lít/1kVA/1giờ. Có nghĩa là để phát ra 1 kVA trong 1 giờ máy phát điện điện Doosan tiêu tốn 0.22 lít dầu diesel.

Thông số này giúp ước tính nhanh mức tiêu hao của máy ở công suất bất kỳ. Ví dụ, máy 100 kVA thì một giờ tiêu hao (100*0.22 = 22 lít).

Bảng kê dưới đây giúp khách hàng có được các thông số:

  • Mức tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải

  • Dung tích bồn dầu đáy máy

  • Số giờ hoạt động liên tục khi tiếp nhiên liệu đầu bồn dầu đáy máy.

Stt

CS liên tục

(KVA)

Bồn dầu

(lít)

Mức tiêu hao

(lít/giờ)

Suất tiêu hao

(lít/kVA/giờ)

Số giờ

hoạt động

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)=(6)/(3)

(8)=(5)/(6)

1

150

330

33,7

0,22

10

2

200

420

43,1

0,22

10

3

225

420

48,7

0,22

9

4

250

480

58,1

0,23

8

5

275

500

58,1

0,21

9

6

300

530

63,1

0,21

8

7

375

530

76

0,20

7

8

400

650

89,3

0,22

7

9

450

650

99,6

0,22

7

10

500

640

115,1

0,23

6

11

563

830

123,6

0,22

7

12

625

740

136,4

0,22

5

13

675

1000

147,1

0,22

7

14

750

1000

161

0,21

6

Suất tiêu hao trung bình (lít/kVA/giờ)

0,22